Algemene voorwaarden

1. Verkoper

De webwinkel Kiwi Fabrics  (“Verkoper”) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0563.804.877. Het BTW-nummer is BE0563.804.877. De maatschappelijke zetel bevindt zich op het adres Lutgardisstraat 11, 1820 Steenokkerzeel. E-mailadres: info@kiwifabrics.be.

2.Toepassing van de voorwaarden

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van de algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden ingezien en zijn van toepassing op alle producten van Kiwi Fabrics. De koper wordt bij elke bestelling geacht de voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden. De koper kan op verzoek een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden ontvangen (info@kiwifabrics.be).

3.Aanbod en Prijs

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Kiwi Fabrics is niet aansprakelijk voor zet- of drukfouten.

De vermelde prijzen bij de producten zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW. Leveringskosten worden apart vermeld, ze worden berekend bij het afrekenen. De prijzen die bij de stoffen staan weergegeven op de website zijn steeds geldig voor 10 centimeter stof. Een minimumafname van 20 cm is vereist.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

De producten van Kiwi Fabrics zijn uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.

4.Levering

Alle info over de verzendkosten en de landen waaraan we leveren kan u raadplegen door op de volgende link door te klikken naar de pagina met alle verzendopties.

De verzendkosten binnen België bedragen 4 euro ( voor afhalen in een afhaalpunt) of 5 euro (thuislevering). Indien u in de buurt woont (Steenokkerzeel) kan u er ook voor opteren om het pakket af te halen (gratis). Kies in dit geval bij het afrekenen voor de optie afhalen, zorg ervoor dat uw e-mail adres staat ingevuld zodat wij u kunnen contacteren wanneer de bestelling klaar ligt (van zodra de betaling werd ontvangen) en er een tijdstip kan worden afgesproken waarop het pakket kan worden afgehaald.

Indien u voor levering aan een postpunt of postkantoor kiest dient u aan te geven naar welk afhaalpunt van Bpost wij het pakket moeten versturen, zoniet versturen wij het standaard naar het postpunt dat het dichtst bij uw woonplaats ligt.

Andere landen waar wij standaard aan leveren zijn Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK. Voor verzending naar overige landen kan u steeds een offerte op maat vragen door een e-mail te sturen naar info@kiwifabrics.be.

Voor elke bestelling geldt dat de goederen pas verzonden of afgehaald kunnen worden van zodra de betaling ervan werd ontvangen. Hou er rekening mee dat indien u via overschrijving betaalt het enkele dagen kan duren voordat het bedrag op de rekening van Kiwi Fabrics staat.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Kiwi Fabrics heeft aan de leveringsplicht voldaan van zodra de zending éénmaal aan de koper werd aangeboden.

Kiwi Fabrics kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of diefstal – en de daardoor geleden schade – van de goederen. De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid hierover. Indien Kiwi Fabrics een verkeerde bestelling aflevert dient u contact op te nemen met info@kiwifabrics.be. U dient de verkeerd geleverde goederen terug te sturen (kosten ten laste van Kiwi Fabrics) en Kiwi Fabrics stuurt u na ontvangst de correcte levering op.

5.Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Kiwi Fabrics tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen werden betaald. Bij niet betaling behoudt Kiwi Fabrics het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

6.Betaling en Betalingstermijn

De bestelling dient betaald te worden ten laatste vijf dagen na de besteldatum of na het ontvangen van een bevestigingsmail van Kiwi Fabrics. Indien de bestelling niet tijdig betaald wordt behoudt Kiwi Fabrics zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding aan de koper.

De koper kan kiezen uit de volgende betaalwijzen:

– overschrijving IBAN BE41377057324310

– Paypal

– Bancontact/Mister Cash

– iDEAL

– Belfius Direct Net

-KBC Betaalknop

-ING Home’Pay

Kiwi Fabrics is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

7.Klachten

Om ontvankelijk te zijn dienen klachten wegens niet-conforme levering ons toe te komen binnen de 8 dagen na levering. Klachten in geval van verborgen gebreken dienen ons toe te komen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

8.Waarborg

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

9.Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 (artikel 47) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de koper zich op deze mogelijkheid beroept, is hij verplicht Kiwi Fabrics hiervan binnen deze periode op de hoogte te brengen (info@kiwifabrics.be) en moet de koper de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Kiwi Fabrics, Lutgardisstraat 11, 1820 Steenokkerzeel.

Het retourneren van goederen is geheel voor eigen rekening en op risico van de koper (behalve in geval van foutieve levering zie punt 4 ‘Levering’). De geretourneerde goederen dienen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging te tonen.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal Kiwi Fabrics het aankoopbedrag aan de koper terugbetalen door middel van storting op een geldig rekeningnummer.

10.Overmacht

Kiwi Fabrics is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekort aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertraging in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Kiwi Fabrics, hetzij de leveranciers van Kiwi Fabrics raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. Foto’s

Alle foto’s op de website van Kiwi Fabrics zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zowel betreffende kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. Kiwi Fabrics is niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen.

12. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de webshop van Kiwi Fabrics, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces (inschrijving nieuwsbrief). Kiwi Fabrics maakt verzendetiketten aan via een derde partij, dewelke naar de klant track & trace informatie via e-mail zal versturen. Kiwi Fabrics zal de gegevens niet overmaken aan andere derde partijen. De koper heeft voor alle gegevens recht op inzage en verbetering of volledige schrapping. De koper heeft te allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

13. Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties elektronisch bewijs zoals e-mails en backups.

14. Gebruik van Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen er cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel voor deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken van Brussel en Leuven zijn exclusief bevoegd bij eventuele geschillen.